Quick Menu
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • วีดีโอแนะนำบริษัท
TOP

home อะโทมี่ > เกี่ยวกับอะโทมี่ > เติบโตร่วมกันไปกับอะโทมี่

การเติบโตร่วมกัน

WORK TOGETHER

อะโทมี่เข้าใจถึงคุณค่าของการเติบโตร่วมกัน

เราสร้างความสัมพันธ์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานความเชื่อใจระหว่างบริษัทคู่ค้า ลูกค้าและสังคมต่างพื้นที่ เป็นต้น

DEVELOP

เพิ่มอำนาจการแข่งขันให้บริษัทคู่ค้า
และสนับสนุนการเติบโตร่วมกัน

เราพัฒนาบริษัทคู่ค้า

 • โดยการเสนอตลาดการค้าที่มั่นคง
 • จัดหาช่องทางการสื่อสารผ่านระบบการค้าร่วม
  (SCM Site)
 • สนับสนุนความมั่นคงทางการบริหาร
  (ให้ทุนค่าวัตถุดิบ, จ่ายเงินสดภายใน 1 สัปดาห์ทันทีที่ได้รับสินค้า,
  ต่อสัญญาและปรับปรุงระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง)
 • ดูแลความเสี่ยงและคอยให้คำปรึกษา
  (ดูแลคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลาย)
DEVELOP, SUCCESS, SHARE ความร่วมมือที่ทำให้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเพื่อการเติบโตร่วมกัน, เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของอะโทมี่, เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกๆคน

SUCCESS

สนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า

ส่งต่อความสำเร็จสู่ลูกค้า!

 • แผนการแบ่งผลตอบแทนด้วยความยุติธรรม
  บนความสมดุล
 • การสร้างระบบรวมเพื่อความสำเร็จ
  (สัมมนาที่บริษัทจัดขึ้น เช่น Success Academy,
  One Day Seminar ฯลฯ)
 • ความง่ายของการทำธุรกิจ
  (ไม่มีค่าแรกเข้าหรือค่ารักษาสมาชิกสภาพ)
 • สินค้า Absolute Quality, Absolute Price

SHARE

สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาของสังคมต่างพื้นที่

แบ่งปันสู่คนในสังคมต่างพื้นที่

สนับสนุนเพื่อการพัฒนาและเติบโตของสังคมทั้งในและนอกประเทศ