• home
 • មណ្ឌលទិញទំនិញ(SHOPPING MALL)
 • >

អាហារបំប៉នសុខភាព

Atomy Color Food Vitamin C * 2ea

បោះពុម្ពសេចក្ដីលម្អិតរបស់ផលិតផល

Atomy Color Food Vitamin C * 2ea | Atomy Cambodia

 • ព័ត៌មានតម្លៃ និង ពិន្ទុ
  នឹងត្រូវបង្ហាញក្រោយចូលប្រើប្រាស់
ទិញឥឡូវ ការទិញទំនិញ

ទំនិញដែលអ្នកបានជ្រើសរើសត្រូវបានដាក់ក្នុងរទះរួចហើយ។ តើអ្នកទៅមើលរទះដាក់ទំនិញ ឬទេ?ជ្រើសរើស បន្តការទិញទំនិញ ចេញពីរទះដាក់ទំនិញ

បញ្ជី

 • ការវាយតម្លៃលើទំនិញនឹងបង្ហាញចេញជា() ហើយមតិដែលលោកអ្នកបានសរសេអាចមើលឃើញនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីរបស់ខ្ញុំ > ការវាយតម្លៃទំនិញរបស់ខ្ញុំ ចូលទៅកាន់ការវាយតម្លៃទំនិញរបស់ខ្ញុំ
 • មតិដែលពោរពេញដោយសារៈសំខាន់នឹងបញ្ជូនទៅអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្រុមហ៊ុន និងមជ្ឈមណ្ឌលបំរើសេវាកម្មអតិថិជន យើងខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកែសម្រួលដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មឲ្យកាន់តែល្អប្រសើ

ពិន្ទុវាយតម្លៃសរុប 0 / 5

ពិន្ទុវាយតម្លៃតាមមុខទំនិញ
 • គុណភាព
 • 0 / 5
 • ការវិចខ្ចប់
 • 0 / 5
 • ការដឹកជញ្ជូន
 • 0 / 5

មានការវាបតម្លៃទំនិញចំនួន 0

លេខរៀង គុណភាព ការវិចខ្ចប់ ការដឹកជញ្ជូន ពិន្ទុនៃការវាយតម្លៃទំនិញ លេខសំគាល់ ថ្ងៃបញ្ចូល
ការវាយតម្លៃទំនិញ

ការដឹកជញ្ជូន > មើលសេចក្ដីលម្អិត

អំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន - អាស្រ័យលើគោលដៅ ការដឹកជញ្ជូនអាចប្រើពេល ១-៣ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបង់លុយ ពេលវេលាផ្ដល់ជូនអាចខុសគ្នាអាស្រ័យទៅលើទីតាំង និង​កាលៈទេសៈ
- ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ និង ថ្ងៃបុណ្យ លើកលែងពីអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន

* អាចមានការលើកពេលអាស្រ័យដោយមានអាកាសធាតុមិនអំណោយផល ការអស់ពីស្តុក លេខកូដប្រៃសណីយ៍មិនត្រឹមត្រូវ ។ល។
តំបន់ដែលអាចដឹកជញ្ជូនបាន ទូទាំងប្រទេស
តម្លៃដឹកជញ្ជូន - ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញលើលពី $30 ។
- សម្រាប់ការបញ្ជាទិញក្រោម $30 តម្លៃការដឹកជញ្ជូន៖ $XXXX
- អត់គិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុងករណីដែលទទួលទំនិញនៅមជ្ជមណ្ឌល

* ទំនិញមួយចំនួណរបស់អាតូមីជាទំនិញដែលអត់គិតថ្លៃដឹកជញ្ជូញ
* ក្នុងករណីដឹកជញ្ជូណដល់មជ្ជមណ្ឌលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់កុំឲ្យទំនិញបាត់ដោយសារដឹកជញ្ជូនមក ជាមួយទំនិញផ្សេងទៀត។
កាពិនិត្យមើលការដឹកជញ្ជូន - អាចប្តូរតាមដំណើការ ៖ មណ្ឌលទិញទំនិញ >ការពិនិត្យរហ័ស> ការដឹកជញ្ជូន
ដូរអាសយដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន - មុនដំណើការខ្ចប់ទំនិញ - អ៊ីនធឺណែត៖ ប្តូរតាមដំណើការ មណ្ឌលទិញទំនិញ > ការពិនិត្យមើលរហ័ស>
- ក្រោយពីដំណើរកាលខ្ចប់ទំនិញ៖ មិនអាចដូរបានទេ

ការបង់ប្រាក់> មើលសេចក្ដីលម្អិត

វិធីនៃការបង់ប្រាក់ - ការដាក់ប្រាក់ក្នុងធនាគារ, ផ្ញើលុយតាមគណនីធនាគារ, ផ្ញើលុយតាមទូរស័ព្ទ(Wing)
ការដាក់ប្រាក់ក្នុងធនាគារ - ត្រូវដាក់ប្រាក់តាមឈ្មោះ និងលេខសមាជិករបស់អ្នកដែលបញ្ជាទិញ​ និងអ្នកដែលនឹងដាក់ប្រាក់នៅលើក្រដាសបញ្ជាទិញ

ការលុបការបញ្ជាទិញ> មើលសេចក្ដីលម្អិត

ការស្នើសុំការលុបការបញ្ជាទិញ - អ៊ីនធឺណែត៖ ស្នើសុំតាមដំណើរការ មណ្ដលទិញទំនិញ> ការពិនិត្យមើលការបញ្ជាទិញ >ការលុបចោលការបញ្ជាទិញ
- សម្រាប់សំណួរបន្ថែម សូមទាក់ទងមណ្ឌលជំនួយអតិថិជន
- អាចលុបចោលបានតែក្នុងដំណើរការ ការបញ្ចាប់កាបញ្ជាទិញ / កំពុងត្រៀមសំរាប់ការបង់ប្រាក់
- មិនអាចលុបចោលតែទំនិញមួយចំនួនក្នុងចំណោមទំនិញដែលអ្នកបានទិញរួចហើយ។

ការដឹកត្រឡប់ទៅវិញ/ការប្ដូរ> មើលសេចក្ដីលម្អិត

ការដឹកត្រឡប់ទៅវិញ/ការប្ដូរ - អ្នកពិគ្រោះ៖ ស្នើសុំនៅផ្នែកបម្រើអតិថិជន
ករណីមិនអាចដូរទំនិញ / ដូរយកលុយវិញបាន - ករណីដែលមានស្តុកច្រើនពេក
- ករណីដែលត្រូវបំផ្លាញទំនិញ ឬបាត់ដោយសារតែមានមូលហេតុសមស្របរបស់អ្នកលក់ទំនិញ
- ករណីដែលបំផ្លាញទំនិញនៅពេលបើកទំនិញ ឬផុតថ្ងៃកំណត់
- ករណីដែលមិនអាចលក់ទំនិញបានដោយសារប្រើប្រាស់ទំនិញ
- ករណីដែលបំផ្លាញ់ក្រដាស ឬស្រោមខ្ចប់របស់ទំនិញដែលអាចធ្វើចម្លងបាន
រយៈពេលស្នើសុំ អ្នកទិញត្រូវស្នើសុំក្នុង១៤ថ្ងៃ ឯអ្នកលក់ត្រូវស្នើសុំក្នុង៣ខែ
ការពេញលេញ ការដូរទំនិញ / ដូរយកលុយវិញ - ការដូរទំនិញ៖ ដូរជូនទំនិញប្រភេទដូចគ្នាក្រោយពីពិនិត្យបញ្ហាទំនិញ
- ការដូរយកលុយវិញ៖ ជូនលុយវិញក្រោយពីពិនិត្យបញ្ហាទំនិញ
- ការជូនលុយវិញ
ផ្ញើប្រាក់តាមគណនីធនាគារក្នុង១-៩ថ្ងៃ ក្រោយពីលុបចោលការស្នើសុំទិញដោយប្រាក់សុទ្ធ

នៅពេលដូរយកលុយវិញ មានការប្រែប្រួលលើប្រាក់កម្រៃជើងសារ និងលំដាប់ថ្នាក់តូនាទីផងដែរ

ទំនិញពាក់ព័ន្ធ