#

Về tình hình hoạt động kinh doanh liên quan đến Công ty TNHH Atomy tại Việt Nam

불법 사전 영업 행위 금지 및 사업현황 공지

Với tư cách là một Công ty được đầu tư và thành lập hợp pháp bởi Atomy Co.,Ltd (Hàn Quốc) từ tháng 11/2016 tại Việt Nam, Công ty TNHH ATOMY (Việt Nam) xin thông báo:

(애터미 유한회사(베트남)는 애터미㈜ 한국에서 2016년11월에 합법적으로 해외 법인을 설립한 회사 입니다. 애터미 베트남에서 아래 내용 통보 합니다:)

1 Công ty TNHH ATOMY (Việt Nam) đã tiến hành nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với Bộ Công thương theo đúng trình tự của Nghị định 40/2018/NĐ-CP;

(애터미 베트남은 산업통상부 의정40/2018/NĐ-CP에 근거하여 다단계 판매 활동 허가서 승인신청하였습니다)

2 Trong thời điểm này, Atomy vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, do đó chưa được phép hoạt động kinh doanh đa cấp.
Mọi tổ chức hoặc cá nhân sử dụng hình ảnh, Logo hoặc nội dung mang thương hiệu Atomy; tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện nhằm giới thiệu sản phẩm, kêu gọi gia nhập thành viên tham gia bán hàng; hoặc kinh doanh theo hình thức đa cấp của Atomy trước khi được cấp phép từ cơ quan hữu quan là vi phạm pháp luật và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.

(본 시점에는 MLM 허가 미승인 상태라서 영업 안 되는 상황입니다.
다단계 판매 활동 승인 허가서가 나오기 전에 개인, 조직에서 애터미 이미지, 로고, 세미나 개최, 상품판매, 다단계 회원 모집 행위는 베트남 다단계 판매 활동법에 위반되며 형사 처벌 될 수 있습니다.)

3 Công ty TNHH Atomy (Việt Nam) khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không sử dụng hình ảnh, nội dung, logo của Atomy; tham gia hội thảo, hội nghị, sự kiện hoặc tham gia bán hàng theo hình thức đa cấp của Atomy trước khi được cấp phép từ cơ quan hữu quan. Logo Atomy là tài sản riêng của Atomy.,Ltd (Hàn Quốc) và được pháp luật bảo hộ. Trường hợp in ấn hoặc sử dụng logo Atomy trên các không gian mạng mà chưa được sự đồng ý từ Công ty TNHH Atomy (Việt Nam) và Atomy.,Ltd (Hàn Quốc) là xâm phạm quyền sở hữu và sẽ là đối tượng bị xử lý theo pháp luật.

(다단계 판매 활동 승인 허가서가 나오기 전에 애터미 베트남은 모든 개인 또는 조직에서 애터미 이미지, 로고, 상품판매, 회원모집, 세미나 개최, 다단계 판매 활동 사업을 금지 합니다. 애터미 로고(상표권)는 애터미 한국 자산으로 법적으로 보호를 받고 있습니다. 애터미 베트남 및 애터미 한국으로부터 사전 허가 없이 무단으로 인쇄물이나 인터넷상에서 사용하는 것은 애터미 회사에 대한 지적 재산권 침해로서 법적 처벌 대상임을 양지 바랍니다.)

4 Trường hợp Atomy phát hiện bất cứ cá nhân, tổ chức nào có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp của Atomy tại Việt Nam, Công ty sẽ có hình thức xử lý phù hợp tùy theo từng mức độ vi phạm, tạm ngưng hoặc chấm dứt tư cách nhà phân phối của cá nhân, tổ chức đó với Atomy.
Công ty TNHH ATOMY (Việt Nam) không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến hoạt động của các cá nhân, tổ chức khác nhân danh Atomy để hoạt động kinh doanh đa cấp trái pháp luật.

(애터미가 어느 개인 또는 단체가 애터미상품을 판매하는 행위를 발견할 경우 해당 위반자의 회원자격을 정지 혹은 해지 처리할 것입니다. 어떠한 개인이나 조직에서 애터미 명으로 불법 다단계 판매 행위시에 애터미 베트남은 책임을 지지 않습니다.)

Công ty TNHH Atomy (Việt Nam) luôn tuân thủ pháp luật hiện hành. Mọi hành vi vi phạm đều được xử lý.

애터미는 베트남의 관련 법규를 엄격하게 지키며 모든 위반 행위에 대해서 강력하게 대처할 것입니다. 제보는 아래 연락처로 하여 주시기 바랍니다.